Tìm kiếm
-
-

Bạn đánh giá webssite của bệnh viện như thế nào?


Kế hoạch hoạt động BV năm 2014
Ngày cập nhật 26/03/2014

 KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG BỆNH VIỆN NĂM 2014

Căn cứ thực trạng thực hiện kế hoạch năm 2013, yêu cầu nhiệm vụ của Ngành Tâm thần tỉnh Thừa Thiên Huế, Bệnh viện Tâm thần Huế đề ra kế hoạch hoạt động năm 2014 như sau:

I. CƠ CẤU TỔ CHỨC BỆNH VIỆN NĂM 2014:

1.Chỉ tiêu kế hoạch giường bệnh:

       Theo Quyết định số 2510/QĐ-UBND ngày 31/10/2008 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Tâm thần Thừa Thiên Huế, mục tiêu đầu tư là xây dựng Bệnh viện 100 giường điều trị nội trú (đã bao gồm 05 giường giám định pháp y).

2. Chỉ tiêu biên chế:  115 viên chức (Bệnh viện chuyên khoa hạng II: 1,15 biên chế/giường bênh). Bao gồm:

* 6 khoa:                                         * 5 Phòng chức năng:

- Khoa Khám bệnh                          - Phòng Kế hoạch - Chỉ đạo tuyến

- Khoa Điều trị Nội trú I                    - Phòng Tổ chức

- Khoa Tâm lý lâm sàng                  - Phòng Hành chính

- Khoa Phục hồi chức năng            - Phòng Tài chính - Kế toán

- Khoa Dược                                   - Phòng Điều dưỡng

- Khoa Cận lâm sàng

3. Trung tâm Giám định pháp y tâm thần tỉnh: Tiếp tục hoạt động lồng ghép với Bệnh viện Tâm thần Huế, cho đến khi Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực trực thuộc Bộ Y tế được thành lập.

II. KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN:

1. Điều trị nội trú:

1.1. Mục tiêu tổng quát

          Tổ chức thực hiện công tác khám chữa bệnh nội ngoại trú đạt hiệu quả cao.

1.2. Chỉ tiêu cụ thể:

STT

NỘI DUNG KẾ HOẠCH

ĐƠN VỊ TÍNH

THỰC HIỆN

2013

KẾ HOẠCH

2014

1

Số giường kế hoạch

Giường

70*

100

2

Tổng số lần khám bệnh

Lần

41.693

43.000

3

Tổng số lượt điều trị ngoại trú

Lượt

8.772

9.000

4

Tổng số lượt điều trị nội trú

Lượt

835

890

5

Tổng số ngày điều trị của bệnh nhân nội trú

Ngày

26.017

31.150

6

Công suất sử dụng giường bệnh

%

113,9%

>85%

7

Ngày điều trị bình quân

Ngày

35

35

8

Luân lưu giường bệnh

 

0,99 lần

0,85 lần

9

Tổng số tai biến trong điều trị

%

0%

2%

10

 

 

Số bệnh nhân chuyển tuyến trên

Bn

12

14

Chuyển tuyến

Bn

2

3

Chuyển viện

Bn

10

11

11

Tổng số bệnh nhân tử vong tại đơn vị

%

0,26%

<0,25

12

 

 

 

 

Tổng số XN cận lâm sàng

 

 

 

Sinh hoá

Test

3.505

3.600

Huyết học

Test

1.405

1.500

Điện não

Lần

4.595

4.800

Lưu huyết não

Lần

4.501

4.600

Điện tim

Lần

1.200

1.400

Siêu âm

Lần

264

400

Tổng số lần trắc nghiệm tâm lý

Test

3.824

3.900

13

 

 

Liệu pháp điều trị không dùng thuốc (thủ thuật)

 

 

 

Các liệu pháp tâm lý

Lần

2.385

3.500

Các liệu pháp vận động, vật lý, âm nhạc

Lần

4.089

4.500

14

Công tác KCB Bảo hiểm y tế

 

 

 

 

Tổng số lượt khám điều trị ngoại trú

Bn

22.527

25.000

 

Tổng số lượt điều trị nội trú

Bn

593

650

          * Số giường thực kê những tháng cuối năm 2013: 115 giường

2. Công tác chỉ đạo tuyến:

2.1. Kế hoạch Dự án Bảo vệ sức khỏe tâm thần cộng đồng và Trẻ em

2.1.1. Mục tiêu tổng quát

 - Tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khoẻ tâm thần cho nhân dân theo phương thức lồng ghép vào hoạt động của Trạm Y tế phường, xã.

            - Xây dựng và phát triển mạng lưới chuyên khoa tâm thần đến tận phường xã, thôn bản. Duy trì các huyện mô hình điểm. Duy trì 02 xã, phường điểm quản lý bệnh trầm cảm.

 - Khám phát hiện, quản lý, điều trị, PHCN cho bệnh nhân TTPL, ĐK và trầm cảm tại các xã quản lý DABVSKTTCĐVTE.

 - Chữa ổn định cho đa số bệnh nhân để họ trở lại hòa nhập cộng đồng, giảm tỷ lệ gây rối xã hội, gây nguy hại, mãn tính, tàn phế, tự sát.

2.1.2. Mục tiêu cụ thể:

2.1.2.1. Bệnh TTPL

         - Duy trì 152 xã, duy trì quản lý điều trị 2.292 bệnh nhân;

            - Phát hiện và quản lý mới: 200 bệnh nhân.

            - Điều trị ổn định (thuyên giảm tốt) cho 76,5% bệnh nhân.

         - Giảm tỷ lệ các hành vi gây hại, bao gồm:

         + Gây rối: dưới 17,4% bệnh nhân quản lý.

         + Gây nguy hại: dưới 7,4%.

         + Mãn tính tàn phế: dưới 13,4%.

2.1.2.2. Bệnh Động kinh

- Duy trì 64 xã (42,1%); triển khai mới 45 xã (29,6%).

- Duy trì quản lý điều trị 732 bệnh nhân; phát hiện và quản lý mới: 340 bệnh nhân.

             - Điều trị ổn định, chống tái phát và PHCN TLXH tốt cho 75,7% bệnh nhân.           

             - Giảm tỷ lệ tử vong của bệnh nhân động kinh xuống dưới 0,05%

2.1.2.3. Rối loạn trầm cảm

             Điều trị khỏi và thuyên giảm tốt cho 73% bệnh nhân tại hai xã mô hình điểm.

2.2. Kế hoạch Chương trình ưu tiên địa phương về Chăm sóc sức khỏe tâm thần cộng đồng

2.2.1. Mục tiêu tổng quát

             - Tổ chức chăm sóc bảo vệ sức khỏe tâm thần cho cộng đồng.

- Kiện toàn mạng lưới chuyên khoa tâm thần đến phường, xã.

- Từng bước khám phát hiện, quản lý, điều trị cho phần lớn bệnh ĐK.

- Điều trị thuyên giảm và PHCN tâm lý xã hội loại tốt cho đa số bệnh nhân TTPL, ĐK được quản lý.

2.2.2. Mục tiêu cụ thể

             - Quản lý bệnh nhân: tại 9/9 huyện: Bao gồm:

+ Bệnh nhân ĐK tại 88 xã quản lý ĐK

+ Bệnh nhân TTPL, ĐK điều trị tại các phòng khám thuộc Trung tâm Y tế huyện, thị, thành, Khoa khám bệnh Bệnh viện Tâm thần.

             + Bệnh nhân TTPL, ĐK  mãn tính, sa sút quản lý điều trị tại Trung tâm Bảo trợ xã hội (TTBTXH) tỉnh.

          - Phát hiện, quản lý mới: 100 bệnh nhân (TTPL 40, ĐK 60).

             - Tỷ lệ điều trị thuyên giảm và PHCN tâm lý xã hội loại tốt cho 75,7% bệnh nhân TTPL và 75,5% bệnh nhân ĐK.

2.3. Kế hoạch Dự án Hỗ trợ xây dựng mô hình chăm sóc sức khỏe tâm thần cộng đồng và phát triển tại tỉnh Thừa Thiên Huế:

2.3.1. Mục tiêu tổng quát:

  Tạo điều kiện hỗ trợ người bệnh tâm thần phân liệt, động kinh, rối loạn lo âu lan tỏa được tái hòa nhập tốt với cộng đồng.

2.3.2. Mục tiêu cụ thể:

- Nâng cao năng lực, kỹ năng chuyên môn trong điều trị, tư vấn và các dịch vụ hỗ trợ tại cộng đồng cho cán bộ y tế và các ban ngành liên quan.

- Duy trì các xã, phường mô hình điểm về chăm sóc sức khỏe tâm thần cộng đồng và phát triển phù hợp với bối cảnh Việt Nam.

- Nâng cao nhận thức về tính hiệu quả của các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần tại cộng đồng kết hợp với các dịch vụ phát triển cộng đồng cho người dân, các cấp chính quyền và các đoàn thể liên quan.

- Quản lý và điều trị có hiệu quả rối loạn lo âu lan tỏa tại 15 phường xã.

2.4. Các giải pháp về công tác chỉ đạo tuyến:

2.4.1. Kiện toàn các mạng lưới chuyên khoa tuyến huyện, xã, thôn bản. Duy trì các huyện và xã quản lý trầm cảm tại Thuỷ Thanh - Hương Thuỷ, Phú Cát-TP Huế. Lồng ghép có hiệu quả DABVSKTTCĐVTE, Dự án Hỗ trợ xây dựng mô hình chăm sóc sức khỏe tâm thần cộng đồng và phát triển do Tổ chức BasicNeeds tài trợ với Chương trình ưu tiên địa phương về CSSK tâm thần. Duy trì hoạt động của các Tổ gia đình bệnh nhân.

2.4.2. Khám điều tra lọc loại để phát hiện bệnh nhân ĐK tại 45 xã. Phát hiện bệnh TTPL và ĐK bằng phương pháp khám lồng ghép chủ động và thụ động.

2.4.3. Mở 01 lớp tập huấn chuyên khoa cho tuyến huyện, xã tại Bệnh viện Tâm thần. Đào tạo lại và cập nhật kiến thức chuyên đề tâm thần cho  cán bộ chuyên khoa và đa khoa 5 huyện, thị: Phú Lộc, Phong Điền, Hương Trà, Hương Thủy, Phú Lộc, A Lưới.

2.4.4. Tăng cường công tác giám sát, kiểm tra, lượng giá hoạt động chuyên môn. Phối hợp với Phòng Quản lý Dược Sở Y tế tăng cường quản lý thuốc chuyên khoa tại tuyến cơ sở. Chuyển giao kỹ thuật dần cho tuyến cơ sở.

2.4.5. Tiếp tục đẩy mạnh truyền thông – GDSK. Tổ chức chiến dịch truyền thông nhân Ngày Sức khỏe tâm thần Thế giới 10/10.

                                                                                                                                                            

         Nơi nhận:                                                                                                GIÁM ĐỐC

           - Giám đốc Sở Y tế;

       - Các Phòng chức năng thuộc Sở;

       - Các Trung tâm Y tế huyện thị thành;                                                  

                       - Lưu: Văn thư, Phòng KH.

 

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 688.566
Truy câp hiện tại 49