Tìm kiếm
-
-

Bạn đánh giá webssite của bệnh viện như thế nào?


Chức năng nhiệm vụ Phòng Kế toán tài chính
Ngày cập nhật 29/03/2014

 CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ PHÒNG KẾ TOÁN TÀI CHÍNH

 

 

B. Bộ phận Tài chính Ké toán

Bộ phận tài chính kế toán của Bệnh viện là bộ phận nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về toàn bộ hoạt động tài chính của Bệnh viện.

1. Căn cứ vào chế độ chính sách hiện hành và kế hoạch công tác của Bệnh viện, lập dự toán ngân sách, kế hoạch thu chi của Bệnh viện và tổ chức thực hiện khi kế hoạch được phê duyệt.

2. Theo định hướng hoạch toán kinh tế trong công tác khám bệnh chữa bệnh, tổ chức và quản lý chặt chẽ việc thu viện phí theo quy định.

3. Theo kế hoạch ngân sách và các nguồn thu khác tổ chức xây dựng định mức chi tiêu cho từng hoạt động cụ thể của Bệnh viện.

4. Tổ chức công tác kế toán trong bệnh viện theo đúng quy định hiện hành. Thực hiện các nghiệp vụ kế toán lao động tiền lương, chế độ chính sách, vật tư tài sản, hành chính sự nghiệp chính xác kịp thời. Tổ chức hướng dẫn kiểm tra, giám sát công tác kế toán, chế độ thu, chi của Bệnh viện.

5. Định kỳ thực hiện báo cáo quyết toán, tổng kết tài sản, kiểm kê tài sản.

6. Tổ chức bảo quản lưu trữ các chứng từ, sổ sách kế toán theo đúng quy định.

7. Tổng hợp tình hình số liệu cụ thể, phân tích kết quả hoạt động của Bệnh viện. 

 

 

 

 

 

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 688.469
Truy câp hiện tại 41