Tìm kiếm
-
-

Bạn đánh giá webssite của bệnh viện như thế nào?


Kế hoạch tuyển sinh bác sỹ chuyên khoa cấp I
Ngày cập nhật 18/02/2014

 

    BỘ Y TẾ        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BỆNH VIỆN TTTW1           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

nội, ngày  tháng  4 năm 2012

 

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ÔN TẬP VÀ TỔ CHỨC THI

TUYỂN SINHBÁC SĨ CHUYÊN KHOA CẤP I CHUYÊN NGÀNH TÂM THẦN NĂM 2012

 

- Căn cứ Quy chế đào tạo bác sỹ chuyên khoa cấp I hiện hành của Bộ Y tế;

- Căn cứ quyết định số 764/QĐ-BYT ngày 13 tháng 3 năm 2012 của Bộ Y tế về việc giao nhiệm vụ thí điểm đào tạo Bác sỹ chuyên khoa cấp I, Bác sỹ chuyên khoa cấp II chuyên ngành tâm thần cho Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1;

- Căn cứ chỉ tiêu đào tạo BSCKI năm 2012 Bộ Y tế giao cho Bệnh viện TTTW1 kèm theo Công văn số 1595/BYT-K2ĐT ngày 22 tháng 3 năm 2012 của Bộ Y tế.

- Căn cứ số lượng hồ sơ đăng ký dự thi tuyển tại Hồi đồng tuyển sinh Bệnh viện TTTW1, Phòng Đào tạo xây dựng Kế hoạch tổ chức ôn tập cho các thí sinh và tổ chức thi tuyển với những nội dung như sau:

 

I.Kế hoạch tổ chức Lớp ôn tập kiến thức cho thí sinh

1.1.Số lượng thí sinh đăng ký tham gia lớp ôn tập:...........

1.2.Thời gian tổ chức các lớp:

·Lớp ôn tập môn chuyên ngành – Tâm thần học:

oHọc từ ngày 03/5 đến ngày 17/5/2012

oSố buổi học: 5 buổi = 20 tiết

·Lớp ôn tập môn cơ sở – Sinh lý học:

oHọc từ ngày 18/5 đến ngày 02/6/2012

oSố buổi học: 5 buổi = 20 tiết

1.3.Địa điểm tổ chức: Tại Bệnh viện TTTWI

1.4.Giảng viên:

·Môn Tâm thần học: Các giảng viên của Bệnh viện TTTWI và Bộ môn Tâm thần Đại học Y Hà nội.

·Môn Sinh lý học: Các giảng viên của Bộ môn Sinh lý học Đại học Y HN.

1.5.Học phí: theo Thông báo tuyển sinh.

II.Kế hoạch tổ chức Thi tuyển

2.1. Họp Hội đồng tuyển sinh và các Ban phục vụ thi tuyển: ngày 05/6/2012.

2.2. Tập trung phổ biến Quy chế thi, phát Thẻ dự thi cho thí sinh: ngày 08/6/2012.

2.3. Tổ chức thi tuyển:

- Thi môn cơ sở (Sinh lý học): 8h30 – 11h00 ngày 09/6/2012.

- Thi môn chuyên ngành (Tâm thần học): 13h30 – 16h00 ngày 09/6/2012.

 

Giám đốc bệnh viện                       Trưởng Ban TK HĐTS

  Chủ tịch HĐTS                                            (Đã ký)

        (Đã ký)

Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 688.576
Truy câp hiện tại 48