Tìm kiếm
-
-

Bạn đánh giá webssite của bệnh viện như thế nào?


Hội tâm thần khu vực Tây Á Thái bình dương tổ chức Lớp tập huấn cập nhật kiến thức tâm thần học
Ngày cập nhật 18/02/2014

 

Bé y tÕ

nh viÖn t©m thÇn T­I

64/BV

V/v tổ chức lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức tâm thần học 

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

 

 

Hµ Néi, ngµy 21 th¸ng 3 n¨m 2012

 

THÔNG BÁO TỔ CHỨC KHÓA TẬP HUẤN

CỦA HỘI TÂM THẦN HỌC KHU VỰC TÂY Á THÁI BÌNH DƯƠNG

 

Kính gửi: Các Bệnh viện; Trạm tâm thần; Trung tâm PCBXH các tỉnh.

 

Căn cứ nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cập nhật kiến thức về tâm thần học cho đội ngũ thầy thuốc chuyên ngành tâm thần, Bệnh viện TTTWI phối hợp với Hội tâm thần khu vực Tây Á Thái bình dương tổ chức Lớp tập huấn cập nhật kiến thức tâm thần học tại Bệnh viện với kế hoạch cụ thể như sau:

1. Thời gian từ: 14-15/4/2012.

2. Địa điểm: Bệnh viện TTTWI, xã Hòa Bình, Thường Tín, Hà Nội.

3.Số học viên tham gia: 60-80 học viên (của Bệnh viện TTTWI, TTTW2 và một số Bệnh viện tâm thần tuyến tỉnh khu vực phía Bắc).

4.Nội dung tập huấn:

Cập nhật kiến thức tâm thần (Recent Updates in Psychiatry)

5. Giảng viên: 

- Dr Mohandas - Chủ tịch Hội tâm thần Tây Á Thái bình dương;

- Và 5 giảng viên, chuyên gia tâm thần từ các trường đại học của Úc, Ấn Độ, Malaysia.

6. Kinh phí: 

- Bệnh viện TTTWI chịu trách nhiệm tổ chức;

- Chi phí ăn, ở, đi lại của các học viên tham gia do cơ quan cử cán bộ tham gia chi trả.

Đề nghị các đơn vị cử 2-4 bác sĩ đăng ký tham gia Lớp tập huấn với Phòng Đào tạo - Bệnh viện TTTWI (qua E-mail hoặc Fax) trước ngày 06/4/2012. Mọi chi tiết xin liên hệ với TS. Quản Trường Sơn - Tel: 0987571930; Fax: 0433853190; E-mail: sondttu1@gmail.com.

 

Rất mong các đơn vị quan tâm, cử cán bộ tham gia lớp tập huấn để việc mở lớp của Bệnh viện TTTW1 được thực hiện đúng kế hoạch.
 

Trân trọng!

                                                              GI¸m ®èc bÖnh viÖn

                                                                                                                (Đã ký và đóng dấu)
N¬i göi:

Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 688.538
Truy câp hiện tại 44